กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศภัยพิบัติ

วาตภัย

กลุ่ม
.. 4 5 6 7 8 ..
24/4/2560
ด้วยได้เกิดเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ในพื้นที่ หมู่ที่ 2,3,5,8 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ อันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราหรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป
24/4/2560
ด้วยได้เกิดเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่ต่อไปนี้ 1. หมู่ที่ 1 – 6 ตำบลเสม็ดใต้ 2. หมู่ที่ 1,2,5,6 ตำบลเสม็ดเหนือ 3. หมู่ที่ 1,2 ตำบลท่าทองหลาง 4. หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ 5. ชุมชนโจ๋วฉู๋ ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชุมชนหลังวัดโพธิ์ เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.30 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย บ้านเรือน โรงเรือน พื้นที่การเกษตร สถานที่ราชการ สิ่งสาธารณประโยชน์ และทรัพย์สินอื่นๆ ของราษฎร และภัยพิบัติดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เวลา 16.30 น. เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วน จึงไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทันท่วงที อีกทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามข้อ 20 วรรคท้าย ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวข้างต้นเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย
24/4/2560
ตามที่ ได้มีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยวาตภัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560 ในพื้นที่ ดังนี้ 1. หมู่ที่ 1 – 6 ตำบลเสม็ดใต้ 2. หมู่ที่ 1,2,5,6 ตำบลเสม็ดเหนือ 3. หมู่ที่ 1,2 ตำบลท่าทองหลาง 4. หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ 5. ชุมชนโจ๋วฉู๋ ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชุมชนหลังวัดโพธิ์ เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ อันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 บัดนี้ สาธารณภัยในเขตพื้นที่ตามประกาศดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 16.30 น.
24/4/2560
ด้วยได้เกิดเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ในพื้นที่ ดังนี้ 1. หมู่ที่ 1 – 6 ตำบลเสม็ดใต้ 2. หมู่ที่ 1,2,5,6 ตำบลเสม็ดเหนือ 3. หมู่ที่ 1,2 ตำบลท่าทองหลาง 4. หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ 5. ชุมชนโจ๋วฉู๋ ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชุมชนหลังวัดโพธิ์ เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ อันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราหรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป
.. 4 5 6 7 8 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14351 ครั้ง