กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่ม
22/5/2560
ขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมศูนย์ฯ ในวันที่ 2 มิ.ย.60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประุชุมอาคารศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติฯ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
7/12/2560
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2560 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2062 ครั้ง