กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน

สถิติการให้บริการประชาชน

กลุ่ม
11/1/2566
สถิติการให้บริการประชาชนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11/1/2566
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานป้อ