กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

หนังสือเวียน

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561

กลุ่ม
15/8/2562
เรียน คณะกรรมการฯ จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. หนังสือประกาศใช้แผนฯ ปภ.จว.ฉช. 2. ประกาศใช้แผนฯ ปภ.จว.ฉช. 3. รายงานการประชุม (ร่าง) แผนฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 4. แผนฯ ปภ.ฉช
8/6/2561
ทำเนียบหมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานราการในจังหวัดฉะเชิงเทรา
13/2/2562
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18082 ครั้ง