กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน

สถิติการให้บริการประชาชน

กลุ่ม
1 2
21/3/2564
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม พ.ศ. 2564
21/3/2564
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
21/3/2564
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
21/3/2564
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19279 ครั้ง