กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน

สถิติการให้บริการประชาชน

กลุ่ม
11/1/2566
สถิติการให้บริการประชาชนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11/1/2566
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23/3/2565
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
8/1/2565
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม พ.ศ. 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21664 ครั้ง