กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจผู้บริหาร

กลุ่ม
1 2 3
28/8/2558
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 นางอารียา โลณะปาลวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 ที่นำเสนอโดยคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแผนฯ ดังกล่าว และให้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราประกาศใช้ต่อไป
29/9/2558
วันที่ 7 มิ.ย. 58 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) จัดโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติภัยในชุมชน ปี พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา อำเภอราชสาส์น
29/9/2558
วันที่ 7 มิ.ย. 58 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) จัดโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติภัยในชุมชน ปี พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา อำเภอราชสาส์น
24/4/2558
วันที่ 23 เมษายน 2558 นางอารียา โลณะปาลวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้นายปิยวัฒน์ ปิยวงษ์ไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ (โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และศูนย์ดำรงธรรม เคลื่อนที่) ณ อบต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี โดยมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมแจกเอกสาร และให้ความรู่้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8670 ครั้ง