กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจผู้บริหาร

กลุ่ม
1 2 3
29/9/2558
ปภ.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหัวหน่าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2558
25/9/2558
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมคณะทำงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดและนำข้อมูลบันทึกลงในระบบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเดือน พร้อมทั้งนำไปสั่งการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามความเหมาะสม
28/8/2558
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 นางอารียา โลณะปาลวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 ที่นำเสนอโดยคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแผนฯ ดังกล่าว และให้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราประกาศใช้ต่อไป
29/9/2558
วันที่ 7 มิ.ย. 58 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) จัดโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติภัยในชุมชน ปี พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา อำเภอราชสาส์น
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8520 ครั้ง