กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจผู้บริหาร

กลุ่ม
1 2 3
15/3/2564
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมาย นายสุวรรณ สิงห์พุทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมกันหารือด้านการจราจรขนส่ง การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม
12/3/2564
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการรความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมแก้ไขปัญหา จุดเสี่ยง จุดอันตราย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามข้อสั่งจากการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ในการนี้ คณะอนุกรรมการด้านวิศวกรรมจรารและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง และแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ โดยมี นายสมประสงค์ อรรถาชิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม
10/3/2564
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่
4/3/2564
วันที่ 3 มีนาคม 2564 ปภ.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8862 ครั้ง