กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจผู้บริหาร

กลุ่ม
1 2 3
6/10/2564
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวิจารณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนายสุวรรณ สิงห์พุทธา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และนางสาววรรณนิภา สุขสถิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting ระหว่าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด ในการประชุมครั้งนี้ สนข. ได้แจ้งความคืบหน้าโครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ และความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงทางลักผ่านคลองแขวงกลั่น กม.50+559.20 ระหว่างสถานีเปรง – คลองบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
19/11/2558
กิจกรรม ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
15/10/2558
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางอารียา โลณะปาลวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพือความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา โรงไฟฟ้าบางปะกง และสถานีตำรวจภูธรบางปะกง เพื่อสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัยและลดความสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของบุคคลากรในองค์กร อีกทั้งยังจัดบูทกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ หอประชุมสมภพภูมิโยธิน โรงไฟฟ้าบางปะกง ถ่ายภาพ / ข่าว ...ประณิธิ
29/9/2558
ปภ.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหัวหน่าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2558
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10056 ครั้ง