กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวิจารณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนายสุวรรณ สิงห์พุทธา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และนางสาววรรณนิภา สุขสถิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting ระหว่าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด ในการประชุมครั้งนี้ สนข. ได้แจ้งความคืบหน้าโครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ และความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงทางลักผ่านคลองแขวงกลั่น กม.50+559.20 ระหว่างสถานีเปรง – คลองบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน
การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการดับเพลิงบ่อขยะให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดการบ่อขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการจัดการบ่อขยะในพื้นที่
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถิติการให้บริการประชาชนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายขจรกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดลานจอดรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิภัย ทุกคัน และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์บริวณหน้าอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การรณรงค์ "ชาวแปดริ้วยุคใหม่ สวมหมวกนิรภัย ข้ามถนนปลอดภัย ใช้ทางม้าลาย รักษาวินัยจราจร" โดยในกิจกรรม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนหมวกนิรภัย จำนวน 200 ใบ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปมอบให้นักเรียน/ประชาชน ในจังหวัดเพื่อร่วมขับเคลื่อนตามวาระจังหวัดฉะเชิงเทราที่ประกาศให้จังหวัดฉะเชิงเทราสวมหมวกนิรภัย 100%
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และอ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันยืนไว้อาลัย ในการนี้ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทราช่วงเทศกาลและวันหยุด พ.ศ. 2566 และเห็นชอบการดำเนินกิจกรรม “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง เป็นปีที่ 2 และนายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนวาระจังหวัด เรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100% และการรณรงค์ให้ข้ามถนนตรงทางม้าลาย ทั้งนี้ สนง.ปภ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดทำคลิปรณรงค์ “ชาวแปดริ้วยุคใหม่ สวมหมวกนิรภัย ข้ามถนนปลอดภัย ใช้ทางม้าลาย รักษาวินับจราจร” เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้รณรงค์/ประชาสัมพันธ์
วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.30 น. สนง.ปภ.จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100% ณ บูธแม่บ้านมหาดไทย ภายในงานมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้า และเครือข่าย ศปถ.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ ขนส่งจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลพุทธโสธร คปภ.จังหวัด และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา ภายใต้การรณรงค์ "ชาวแปดริ้วยุคใหม่ใส่ใจสวมหมวกนิรภัย"โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ขณะขับขี่หรือซ้อนท้าย เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ลดความสูญเสียชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างวินัยจราจร และในงานได้นำหมวกนิรภัยมาจำหน่ายในราคาถูกด้วย ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา
สรุปสาธารณภัย