กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวิจารณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนายสุวรรณ สิงห์พุทธา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และนางสาววรรณนิภา สุขสถิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting ระหว่าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด ในการประชุมครั้งนี้ สนข. ได้แจ้งความคืบหน้าโครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ และความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงทางลักผ่านคลองแขวงกลั่น กม.50+559.20 ระหว่างสถานีเปรง – คลองบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถิติการให้บริการประชาชนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายขจรกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดลานจอดรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิภัย ทุกคัน และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์บริวณหน้าอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและ