กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมาย นายสุวรรณ สิงห์พุทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมกันหารือด้านการจราจรขนส่ง การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการรความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมแก้ไขปัญหา จุดเสี่ยง จุดอันตราย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามข้อสั่งจากการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ในการนี้ คณะอนุกรรมการด้านวิศวกรรมจรารและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง และแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ โดยมี นายสมประสงค์ อรรถาชิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม
วันที่ 3 มีนาคม 2564 ปภ.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านวิศวกรรมจราจร ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย ตามมติจากการประชุมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง บริเวณแยกไก่หมุนจิราภา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านวิศวกรรมจราจร ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย ตามมติจากการประชุมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ในพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ ๑ ในพื้นที่เสี่ยงภัยช้างป่า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอภิชัย จำปานิล มอบหมายให้นายปิยวัฒน์ ปิยวงษ์ไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ชี้แจงข้อราชการเกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ ภารกิจของกรม ปก. บทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ในการจัดการสาธารณภัย บทบาท อปพร. การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การป้องกันและแก้ไซปัญหาภัยแลัง รวมทั้งช่องทางการแจ้งเหตุด่วมผ่านช่องทางไลน์ @1784 DDPM ในการประชุมกำนัน และผู้ใหญ่บัาน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ของอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ชี้แจงข้อราชการเกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ ภารกิจของกรม ปก. บทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ในการจัดการสาธารณภัย บทบาท อปพร. การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การป้องกันและแก้ไซปัญหาภัยแลัง รวมทั้งช่องทางการแจ้งเหตุด่วมผ่านช่องทางไลน์ @1784 DDPM ในการประชุมกำนัน และผู้ใหญ่บัาน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
สรุปสาธารณภัย