กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประมวลภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน 8 หน่วยงาน
วันที่ 24 กันยายน 2561 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนพระองค์ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ประกอบพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตาและห่วงใยแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ อำเภอบางน้้ำเปรี้ยว พร้อมประทานถุงยังชีพให้พระสงฆ์ จำนวน 63 ชุด ประชาชนจำนวน 1,250 ชุด รวมจำนวน 1,313 ชุด และ ณ อำเภอสนามชัยเขต ประทานถุงยังชีพให้พระสงฆ์ จำนวน 10 ชุด ประชาชน จำนวน 200 ชุด รวม 210 ชุด ทั้งนี้ชาวพสกนิกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
รายงานสาธารณภัยจังหวัด
รายงานสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 25 กันยายน 2561
หนังสือเวียน
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เรียน คณะกรรมการฯ จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. หนังสือประกาศใช้แผนฯ ปภ.จว.ฉช. 2. ประกาศใช้แผนฯ ปภ.จว.ฉช. 3. รายงานการประชุม (ร่าง) แผนฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 4. แผนฯ ปภ.ฉช