กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน

สถิติการให้บริการประชาชน

กลุ่ม

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
https://drive.google.com/file/d/1EB6Bznek4cSlQSJT7FsJE3rsmKMw5nOu/view?usp=sharing (สรุปความพึงพอใจฯ งปม. พ.ศ. 64)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21219 ครั้ง