กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ ๑ ในพื้นที่เสี่ยงภัยช้างป่า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19277 ครั้ง