กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

การประชุมกำนัน และผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ชี้แจงข้อราชการเกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ ภารกิจของกรม ปก. บทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ในการจัดการสาธารณภัย บทบาท อปพร. การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การป้องกันและแก้ไซปัญหาภัยแลัง รวมทั้งช่องทางการแจ้งเหตุด่วมผ่านช่องทางไลน์ @1784 DDPM ในการประชุมกำนัน และผู้ใหญ่บัาน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ของอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19280 ครั้ง