กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจผู้บริหาร

กลุ่ม

ประชุมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย เพื่อป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการรความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมแก้ไขปัญหา จุดเสี่ยง จุดอันตราย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามข้อสั่งจากการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ในการนี้ คณะอนุกรรมการด้านวิศวกรรมจรารและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง และแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ โดยมี นายสมประสงค์ อรรถาชิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8864 ครั้ง