กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

หนังสือเวียน

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561

กลุ่ม

ประกาศใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน คณะกรรมการฯ จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. หนังสือประกาศใช้แผนฯ ปภ.จว.ฉช. 2. ประกาศใช้แผนฯ ปภ.จว.ฉช. 3. รายงานการประชุม (ร่าง) แผนฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 4. แผนฯ ปภ.ฉช
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18254 ครั้ง