กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

หนังสือเวียน

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561

กลุ่ม

ข้อมูลประเด็นการถอดบทเรียนผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 (ผู้บาดเจ็บ)

รายละเอียด ผู้บาดเจ็บ 26 ราย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18262 ครั้ง