กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจผู้บริหาร

กลุ่ม

จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบประกาศเกียรติบัตรด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน 8 หน่วยงาน
 นายระพี  ผ่องบุพกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  มอบเกียรติคุณการสนับสนุนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้แก่อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตลดลดจำนวน 3 อำเภอ และอำภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต จำนวน 7  อำเภอ และ  1 สถานีตำรวจภูธร ที่มีผลการจับกุมผู้กระทำผิดฐานขับรถย้อนศร และความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุดกับจำนวนประชากรของอำเภอ ในคราวที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในการนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในกานี้นายทรงศักดิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานทั้ง 8 หน่วย ดังนี้
อำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต และสถิติผู้เสียชีวิตลดลงจากปีใหม่ที่ผ่านมา ได้แก่   
          1) อำเภอบางคล้า
          2) อำเภอสนามชัยเขต
          3) อำเภอแปลงยาว
อำเภอที่มีไม่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่
          1) อำเภอบ้านโพธิ์
          2) อำเภอราชสาส์น
          3) อำเภอท่าตะเกียบ
          และ 4) อำเภอคลองเขื่อน
 สถานีตำรวจภูธร ที่มีผลการจับกุมผู้กระทำความผิดสูงสุด ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา
พร้อมรายงานผลการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะ 3 ต้องมี ได้แก่ ต้องสวมหมวกนิรภัย ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และต้องมีใบมีขับขี่ 
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8401 ครั้ง