กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่ม

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2560

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2560 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2109 ครั้ง