กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่ม

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั่งที่ 3/60

ขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมศูนย์ฯ ในวันที่ 2 มิ.ย.60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประุชุมอาคารศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติฯ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2110 ครั้ง