กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจผู้บริหาร

กลุ่ม

ปภ.ฉะเชิงเทรา ร่วมบันทึก MOU โครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางอารียา โลณะปาลวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพือความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา โรงไฟฟ้าบางปะกง และสถานีตำรวจภูธรบางปะกง เพื่อสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัยและลดความสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของบุคคลากรในองค์กร อีกทั้งยังจัดบูทกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ หอประชุมสมภพภูมิโยธิน โรงไฟฟ้าบางปะกง ถ่ายภาพ / ข่าว ...ประณิธิ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8675 ครั้ง