กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจผู้บริหาร

กลุ่ม

ประชุมคณะทำงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2558

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมคณะทำงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดและนำข้อมูลบันทึกลงในระบบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเดือน พร้อมทั้งนำไปสั่งการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามความเหมาะสม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8403 ครั้ง