กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจผู้บริหาร

กลุ่ม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 นางอารียา โลณะปาลวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 ที่นำเสนอโดยคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแผนฯ ดังกล่าว และให้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราประกาศใช้ต่อไป
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8404 ครั้ง